Kada se radi o radovima poboljšanja i unaprjeđenja infrastrukture same zgrade, često se radi o zahvatima većih iznosa, koje zgrada nije u mogućnosti financirati iz sredstava pričuve.

Upravitelj Patron j.d.o.o. posluje sa OPT Bankom d.d., koja suvlasnicima nude mogućnost podizanja kredita za izvođenje radova čija je vrijednost veća od prikupljenih sredstava zajedničke pričuve. Korisnici kredita su suvlasnici stambene zgrade koja ima otvoren račun za zajedničku pričuvu kod navedenih banka te vode cjelokupan platni promet preko te banke.

Visina kredita se utvrđuje prema vrijednosti radova, a ovisi o kreditnoj sposobnosti tražitelja kredita. Najmanji iznos kredita je 1.500,00 EUR, a najviši u razmjeru sa visinom izdvajanja zajedničke pričuve, na način da mjesečni anuitet ne prelazi 70% ostvarenoga neto mjesečnog izdvajanja zgrade za pričuvu. Izračun se vrši na bazi povećanja pričuve do max. 4,59 kn/m2. Neto zajednička pričuva zgrade je prosječna mjesečna bruto pričuva umanjena za fiksne obveze zgrade, kao što su: naknade upravitelju, premija osiguranja i mjesečni paušalni troškovi.

Kamatna stopa je 5% godišnje, promjenjiva za vrijeme korištenja i otplate kredita. Obračun i naplata kamate vrši se mjesečno, u sklopu anuiteta. Rok otplate iznosi od 1 do 10 godina. Naknada za obradu i odobrenje kredita je 2%.

Otplata kredita vrši se u jednakim mjesečnim anuitetima tako da se isti obračunavaju u EUR i uplaćuju u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan uplate. Kredit se otplaćuje terećenjem računa zajedničke pričuve koji je otvoren u banci.

Korisnik kredita kao osiguranje svojih obaveza prije korištenja kredita izdaje Banci:

  • trajni nalog ovjeren od ovlaštenog predstavnika suvlasnika
  • vlastite bianco mjenice potpisane od strane svakog suvlasnika zgrade pojedinačno

Banke također nude suvlasnicima mogućnost oročenja depozita na računu zajedničke pričuve. Za ugovaranje oročenja potrebno je priložiti suglasnost Upravitelja i očitovanje većine suvlasnika zgrade. Moguće je oročenje ugovoriti na način da se automatski produžuje na isti rok i tako sve dok jedna ili druga ugovorna strana ne opozove daljnje automatsko obnavljanje Ugovora.

Deponent može raspolagati oročenim novčanim sredstvima i prije isteka roka. U slučaju ranijeg prekida oročenja na oročeni iznos sredstava primjenjuje se kamatna stopa utvrđena Odlukom o visini kamatnih stopa Banke za ostvareno razdoblje oročavanja, računajući od datuma oročavanja, odnosno od datuma zadnjeg produženja, do datuma prekida oročenja.

 

Minimalni iznos oročavanja je 10.000,00 KN

 

Kamatne stope  Stopa
na depozite oročene na rok preko 1 do 3 mjeseca 3,00 %
na depozite oročene na rok preko 3 do 6 mjeseci 3,50 %
na depozite oročene na rok preko 6 do 12 mjeseci 4,00 %
na depozite oročene na rok preko 12 mjeseci 4,50 %