Ovlaštenog predstavnika (fizičku osobu) biraju suvlasnici zgrade nad-polovičnom većinom.

Nad-polovična većina se određuje prema veličinama prostora suvlasnika.

Suvlasnici ovlaštenom predstavniku dodjeljuju ovlasti među vlasničkim ugovorom.

Ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade predstavlja iste kod upravitelja zgrade kao i prema ostalim pravnim i fizičkim osobama (na primjer, prema izvođačima radova). Ovlašteni predstavnik predstavlja ostale suvlasnike zgrade sukladno ovlastima i obavezama koje su mu dodijeljene među vlasničkim ugovorom i odlukama koje donose suvlasnici glasanjem.

Ovlašteni predstavnik je odgovoran za vlastite samo inicijativne odluke i sklapanje poslova sa štetnim posljedicama mimo dodijeljenih ovlasti i odluka suvlasnika.

Ukoliko se radi o većoj zgradi, ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade može imati i zamjenika. Zamjenika ovlaštenog predstavnika biraju suvlasnici zgrade na isti način kao i ovlaštenog predstavnika.

Ovlasti i obaveze zamjenika određuju se na isti način kao i za ovlaštenog predstavnika.

Honorar ovlaštenog predstavnika

Ovlašteni predstavnik može na osnovu međuvlasničkog ugovora za svoj rad primati naknadu u vidu honorara za obavljanje poslova ovlaštenog predstavnika suvlasnika zgrade.

Osim ovlaštenog predstavnika naknadu u vidu honorara može primati i zamjenik.

Promjena ovlaštenog predstavnika

Ukoliko ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade postupa suprotno sklopljenom među vlasničkom ugovoru i Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, suvlasnici ga mogu razriješiti dužnosti uz naknadu štetnih posljedica mimo dodijeljenih ovlasti i odluka suvlasnika.

Na isti način vrši se i promjena zamjenika ovlaštenog predstavnika suvlasnika zgrade.

Suvlasnici su dužni o promjeni ovlaštenog predstavnika suvlasnika zgrade obavijestiti najmoprimce i zakupnike na prikladan način.

Primjer poslova ovlaštenog predstavnika

  1. U slučaju puknuća vodovodne cijevi u zgradi, suvlasnik (ili više njih) o nastalom kvaru obavještava ovlaštenog predstavnika suvlasnika zgrade. Ovlašteni predstavnik o puknuću vodovodne cijevi obavještava upravitelja zgrade.
  2. Ukoliko se radi o kvaru koji nije potrebno hitno popraviti ovlašteni predstavnik organizira sastanak na kojem suvlasnicima zgrade predstavlja ponude za popravak puknuća vodovodne cijevi, sakupljene od strane upravitelja zgrade. Ovlašteni predstavnik o rezultatima sastanka, tj. o izabranoj ponudi izvješćuje upravitelja zgrade.
  3. Potom osigurava odabranom izvođaču radova pristup prostoru u kojem se nalazi puknuta vodovodna cijev. Po okončanju radova provjerava da li su radovi izvršeni kvalitetno i sukladno ponudi te ovjerava dokumentaciju upravitelja zgrade neophodnu za plaćanje računa za popravak.